Αρχικός έλεγχος LPG-CNG

Αρχικός έλεγχος LPG-CNG

Απαραίτητα  δικαιολογητικά  για αρχικό έλεγχο LPG Ή CNG :

⦁'Aδεια κυκλοφορίας  του οχήματος (πρωτότυπη όχι φωτοτυπία) 
⦁Δελτίο τεχνικού ελέγχου  εν ισχύ
⦁Παραστατικά για την τοποθέτηση του συστήματος και την αγορά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγκατάσταση .
⦁Υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη του συστήματος, σφραγισμένη για το γνήσιο της υπογραφής του από  ΚΕΠ.

 

Προσοχή! Από την στιγμή που θα γίνει η εγκατάσταση η Υπεύθυνη δήλωση έχει ισχύ 1 μήνα

 
⦁Δήλωση συμμόρφωσης  από το εργοστάσιο κατασκευής του συστήματος  σε πρωτότυπο κείμενο και την επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά.
⦁Σχεδιάγραμμα σύνδεσης.
⦁Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τον αρχικό ειδικό  έλεγχο της εγκατάστασης.  
 

Για περισσότερες διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας! Πατήστε εδώ!